Hallituksen toimintakertomus

Tase ja rahoitus

31.12.2016 taseen lukuja on verrattu 31.12.2015 taseeseen (miljoonaa euroa).
  31.12.2016 31.12.2015
Pitkäaikaiset varat 30,3 14,4
Lyhytaikaiset varat 123,0 145,0
Varat yhteensä 153,3 159,4
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 117,7 124,6
Oma pääoma yhteensä 130,6 137,6
Pitkäaikaiset velat 3,1 2,0
Lyhytaikaiset velat 19,6 19,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 153,3 159,4

Rahavirrat katsauskaudella:

  1-12/2016 1-12/2015
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 5,0 12,2
+/- käyttöpääoman muutos -7,6 -6,2 
- korot, verot ja saadut osingot 0,9 -3,9 
= liiketoiminnan rahavirta -1,7 2,1 
- investointien rahavirta -14,5 579,6 
- rahoituksen rahavirta -11,6 -502,2 
= kassavarojen muutos -27.9 79,5 

Liiketoiminnan rahavirta 2015 sisältää sekä jatkuvat että lopetetut liiketoiminnot.

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 18,5 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 18,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 3,3 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasingvelat, oli katsauskauden päättyessä 3,2 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa 31.12.2015). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 87,0 prosenttia (90,5 prosenttia 31.12.2015). 

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 94,9 miljoonaa euroa (122,8 miljoonaa euroa 31.12.2015). Bittiumilla on yhteensä 20,2 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset, joista 20,0 miljoonaa euroa on voimassa 30.6.2017 saakka ja 0,2 miljoonaa euroa 29.9.2017 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 0,1 miljoonaa euroa.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittäessä valuuttastrategiassa määritetyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.